برنامه های شمیم

اطلاع از دوره های آکادمی شمیم

برای اطلاع از دوره های مرکز مشاوره شمیم میتوانید سایت مارا دنبال کنید و از طریق جدول زیو از دوره های برگذار شده در آکادمی و مرکز مشاوره شمیم آگاهی یایبید و در این دوره ها شرکت کنید


مشاوره خانوادگی

برای اطلاع از کارگاه ها و یا وقت برای جلسه خصوصی مشاوره خانواده برا کلینیک شمیم در ارتباط باشید

مشاوره فردی

برای اطلاع از کارگاه ها و یا وقت برای جلسه خصوصی مشاوره خانواده برا کلینیک شمیم در ارتباط باشید

مشاوره ازدواج

برای اطلاع از کارگاه ها و یا وقت برای جلسه خصوصی مشاوره خانواده برا کلینیک شمیم در ارتباط باشید

مشاوره جتماعی

برای اطلاع از کارگاه ها و یا وقت برای جلسه خصوصی مشاوره خانواده برا کلینیک شمیم در ارتباط باشید